Regulaminy konkursów

Regulamin konkursu "Mammutico Mini"

 • 1. Zasady ogólne
 1. Konkurs jest organizowany przez Mammuti Co. Sp. z o.o., Plac Zgody 6a, 05-820 Piastów, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Organizatora, znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/Mammutico/
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 5. Organizator zapewnia udział w Konkursie i przyzna nagrody wyłącznie Uczestnikom Konkursu działającym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa i spełniającym wymogi określone w Regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 

 • 2. Zasady i cel Konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie 3 laureatów, którzy poprawnie wykonają zadanie konkursowe.
 2. Aby wziąć udział w zabawie należy wykonać następujące zadania:
 3. W komentarzu pod postem konkursowym należy napisać, do jakich zajęć szkolnych można wykorzystać klocki Mammutico Mini. Odpowiedź trzeba krótko uzasadnić.
 4. Należy polubić Fanpage Organizatora i udostępnić post z Konkursem na swoim profilu facebookowym
 5. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest osób, które posiadają aktywne konto użytkownika w serwisie Facebook.
 6. Konkurs trwać będzie od 27 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r.
 7. Udział w konkursie mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 8. Nagrodami w Konkursie są:
 9. Nagroda główna – zestaw klocków Mammutico Mini 230
 10. Dwie nagrody pocieszenia - zestaw klocków Mammutico Mini 115
 11. Laureaci konkursu mogą wybrać kolor zestawu klocków Mammutico Mini pod warunkiem, że będzie on dostępny w sklepie internetowym Organizatora.
 12. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa złożona z osób pracujących na rzecz Organizatora, która wybierze najciekawszą odpowiedź.
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia 2018 roku, poprzez informację na profilu Organizatora: www.facebook.com/Mammutico/
 14. Nagrody nie podlegają zamianie na inne usługi, nagrody rzeczowe, ani też równowartość pieniężną.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych lub zdarzeń siły wyższej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów niezwiązanych z tematyką konkursu, obraźliwych lub wulgarnych oraz gdy ma podejrzenia, że umieszczony wpis narusza prawa autorskie osób trzecich.

 

 • 3. Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Dane udostępniane podczas udziału w Konkursie będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją konkursu.
 2. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę ich danych wyłącznie w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883).
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 5. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Uczestnicy, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych powinni kontaktować się na adres e-mail info@mammutico.com.
 6. Dane osobowe Uczestników nie zostaną ujawnione osobom lub instytucjom trzecim.

 

 • 4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z zm.).
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.